Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Thông tin Liên hệ

Phòng Quản lý Thương mại
Sở Công Thương tỉnh An Giang

Địa chỉ: 10, Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: (0296) 3956 701

Email: sanphamangiang@gmail.com

Fax: (0296) 3846 498

Cơ quan chủ quản: Sở Công Thương tỉnh An Giang