DOC ban hành quyết định sơ bộ đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 14 đối với cá tra-basa của Việt Nam

Ngày 10/9/2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ của đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 14 (POR14) cho giai đoạn từ ngày 01/8/2016 đến 31/7/2017 đối với sản phẩm cá tra-basa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Theo đó, mức … Thông tin chi tiết

Kết luận cuối cùng đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 12 đối với tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Ngày 10/9/2018, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận cuối cùng của đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 12 (POR12) cho giai đoạn từ ngày 01/02/2016 đến 31/01/2017 đối với sản phẩm tôm của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Theo đó, mức thuế … Thông tin chi tiết