Sản phẩm An Giang - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

An Giang Products - sanphamangiang@gmail.com (0296) 3956 701

Giá cả thị trường

STT Tên Từ ngày Đến ngày Xem
1 Giá cả thị trường ngày 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 Xem
2 Giá cả thị trường ngày 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 Xem
3 Giá cả thị trường ngày 29/09/2021 29/09/2021 29/09/2021 Xem
4 Giá cả thị trường ngày 28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021 Xem
5 Giá cả thị trường ngày 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 Xem
6 Giá cả thị trường ngày 24/09/2021 24/09/2021 24/09/2021 Xem
7 Giá cả thị trường ngày 23/09/2021 23/09/2021 23/09/2021 Xem
8 Giá cả thị trường ngày 22/09/2021 22/09/2021 22/09/2021 Xem
9 Giá cả thị trường ngày 21/09/2021 21/09/2021 21/09/2021 Xem
10 Giá cả thị trường ngày 20/09/2021 20/09/2021 20/09/2021 Xem
11 Giá cả thị trường ngày 17/09/2021 17/09/2021 17/09/2021 Xem
12 Giá cả thị trường ngày 16/09/2021 16/09/2021 16/09/2021 Xem
13 Giá cả thị trường ngày 14/09/2021 14/09/2021 14/09/2021 Xem
14 Giá cả thị trường ngày 13/09/2021 13/09/2021 13/09/2021 Xem
15 Giá cả thị trường ngày 10/09/2021 10/09/2021 10/09/2021 Xem
16 Giá cả thị trường ngày 09/09/2021 09/09/2021 09/09/2021 Xem
17 Giá cả thị trường ngày 08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021 Xem
18 Giá cả thị trường ngày 07/09/2021 07/09/2021 07/09/2021 Xem
19 Giá cả thị trường ngày 06/09/2021 06/09/2021 06/09/2021 Xem
20 Giá cả thị trường ngày 01/09/2021 01/09/2021 01/09/2021 Xem
21 Giá cả thị trường ngày 31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021 Xem
22 Giá cả thị trường ngày 30/08/2021 30/08/2021 30/08/2021 Xem
23 Giá cả thị trường ngày 27/08/2021 27/08/2021 27/08/2021 Xem
24 Giá cả thị trường ngày 26/08/2021 26/08/2021 26/08/2021 Xem
25 Giá cả thị trường ngày 25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 Xem
26 Giá cả thị trường ngày 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 Xem
27 Giá cả thị trường ngày 23/08/2021 23/08/2021 23/08/2021 Xem
28 Giá cả thị trường ngày 20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021 Xem
29 Giá cả thị trường ngày 19/08/2021 19/08/2021 19/08/2021 Xem
30 Giá cả thị trường ngày 18/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 Xem
31 Giá cả thị trường ngày 17/08/2021 17/08/2021 17/08/2021 Xem
32 Giá cả thị trường ngày 16/08/2021 16/08/2021 16/08/2021 Xem
33 Giá cả thị trường ngày 13/08/2021 13/08/2021 13/08/2021 Xem
34 Giá cả thị trường ngày 12/08/2021 12/08/2021 12/08/2021 Xem
35 Giá cả thị trường ngày 11/08/2021 11/08/2021 11/08/2021 Xem
36 Giá cả thị trường ngày 22/04/2021 22/04/2021 22/04/2021 Xem
37 Giá cả thị trường ngày 20/04/2021 20/04/2021 20/04/2021 Xem
38 Giá cả thị trường ngày 19/04/2021 19/04/2021 19/04/2021 Xem
39 Giá cả thị trường ngày 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 Xem
40 Giá cả thị trường ngày 15/04/2021 15/04/2021 15/04/2021 Xem
41 Giá cả thị trường ngày 14/04/2021 14/04/2021 14/04/2021 Xem
42 Giá cả thị trường ngày 13/04/2021 13/04/2021 13/04/2021 Xem
43 Giá cả thị trường ngày 12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021 Xem
44 Giá cả thị trường ngày 09/04/2021 09/04/2021 09/04/2021 Xem
45 Giá cả thị trường ngày 08/04/2021 08/04/2021 08/04/2021 Xem
46 Giá cả thị trường ngày 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 Xem
47 Giá cả thị trường ngày 06/04/2021 06/04/2021 06/04/2021 Xem
48 Giá cả thị trường ngày 05/04/2021 05/04/2021 05/04/2021 Xem
49 Giá cả thị trường ngày 02/04/2021 02/04/2021 02/04/2021 Xem
50 Giá cả thị trường ngày 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 Xem
51 Giá cả thị trường ngày 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 Xem
52 Giá cả thị trường ngày 30/03/2021 30/03/2021 30/03/2021 Xem
53 Giá cả thị trường ngày 29/03/2021 29/03/2021 29/03/2021 Xem
54 Giá cả thị trường ngày 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 Xem
55 Giá cả thị trường ngày 25/03/2021 25/03/2021 25/03/2021 Xem
56 Giá cả thị trường ngày 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 Xem
57 Giá cả thị trường ngày 23/03/2021 23/03/2021 23/03/2021 Xem
58 Giá cả thị trường ngày 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 Xem
59 Giá cả thị trường ngày 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 Xem
60 Giá cả thị trường ngày 18/03/2021 18/03/2021 18/03/2021 Xem
61 Giá cả thị trường ngày 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 Xem
62 Giá cả thị trường ngày 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021 Xem
63 Giá cả thị trường ngày 15/03/2021 15/03/2021 15/03/2021 Xem
64 Giá cả thị trường ngày 12/03/2021 12/03/2021 12/03/2021 Xem
65 Giá cả thị trường ngày 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021 Xem
66 Giá cả thị trường ngày 10/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 Xem
67 Giá cả thị trường ngày 09/03/2021 09/03/2021 09/03/2021 Xem
68 Giá cả thị trường ngày 08/03/2021 08/03/2021 08/03/2021 Xem
69 Giá cả thị trường ngày 05/03/2021 05/03/2021 05/03/2021 Xem
70 Giá cả thị trường ngày 04/03/2021 04/03/2021 04/03/2021 Xem
71 Giá cả thị trường ngày 03/03/2021 03/03/2021 03/03/2021 Xem
72 Giá cả thị trường ngày 02/03/2021 02/03/2021 02/03/2021 Xem
73 Giá cả thị trường ngày 01/03/2021 01/03/2021 01/03/2021 Xem
74 Giá cả thị trường ngày 26/02/2021 26/02/2021 26/02/2021 Xem
75 Giá cả thị trường ngày 25/02/2021 25/02/2021 25/02/2021 Xem
76 Giá cả thị trường ngày 24/02/2021 24/02/2021 24/02/2021 Xem
77 Giá cả thị trường ngày 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 Xem
78 Giá cả thị trường ngày 22/02/2021 22/02/2021 22/02/2021 Xem
79 Giá cả thị trường ngày 19/02/2021 19/02/2021 19/02/2021 Xem
80 Giá cả thị trường ngày 18/02/2021 18/02/2021 18/08/2021 Xem
81 Giá cả thị trường ngày 09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021 Xem
82 Giá cả thị trường ngày 08/02/2021 08/02/2021 08/02/2021 Xem
83 Giá cả thị trường ngày 05/02/2021 05/02/2021 05/02/2021 Xem
84 Giá cả thị trường ngày 04/02/2021 04/02/2021 04/02/2021 Xem
85 Giá cả thị trường ngày 03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 Xem
86 Giá cả thị trường ngày 02/02/2021 02/02/2021 02/02/2021 Xem
87 Giá cả thị trường ngày 01/02/2021 01/02/2021 01/02/2021 Xem
88 Giá cả thị trường ngày 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 Xem
89 Giá cả thị trường ngày 28/01/2021 28/01/2021 28/01/2021 Xem
90 Giá cả thị trường ngày 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021 Xem
91 Giá cả thị trường ngày 26/01/2021 26/01/2021 26/01/2021 Xem
92 Giá cả thị trường ngày 25/01/2021 25/01/2021 25/01/2021 Xem
93 Giá cả thị trường ngày 22/01/2021 22/01/2021 22/01/2021 Xem
94 Giá cả thị trường ngày 21/01/2021 21/01/2021 21/01/2021 Xem
95 Giá cả thị trường ngày 20/01/2021 20/01/2021 20/01/2021 Xem
96 Giá cả thị trường ngày 19/01/2021 19/01/2021 19/01/2021 Xem
97 Giá cả thị trường ngày 18/01/2021 18/01/2021 18/01/2021 Xem
98 Giá cả thị trường ngày 15/01/2021 15/01/2021 15/01/2021 Xem
99 Giá cả thị trường ngày 14/01/2021 14/01/2021 14/01/2021 Xem
100 Giá cả thị trường ngày 13/01/2021 13/01/2021 13/01/2021 Xem
101 Giá cả thị trường ngày 12/01/2021 12/01/2021 12/01/2021 Xem
102 Giá cả thị trường ngày 11/01/2021 11/01/2021 11/01/2021 Xem
103 Giá cả thị trường ngày 08/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 Xem
104 Giá cả thị trường ngày 07/01/2021 07/01/2021 07/01/2021 Xem
105 Giá cả thị trường ngày 06/01/2021 06/01/2021 06/01/2021 Xem
106 Giá cả thị trường ngày 05/01/2021 05/01/2021 05/01/2021 Xem
107 Giá cả thị trường ngày 04/01/2021 04/01/2021 04/01/2021 Xem
108 Giá cả thị trường ngày 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 Xem
109 Giá cả thị trường ngày 30/12/2020 30/12/2020 30/12/2020 Xem
110 Giá cả thị trường ngày 29/12/2020 29/12/2020 29/12/2020 Xem
111 Giá cả thị trường ngày 28/12/2020 28/12/2020 28/12/2020 Xem
112 Giá cả thị trường ngày 25/12/2020 25/12/2020 25/12/2020 Xem
113 Giá cả thị trường ngày 24/12/2020 24/12/2020 24/12/2020 Xem
114 Giá cả thị trường ngày 23/12/2020 23/12/2020 23/12/2020 Xem
115 Giá cả thị trường ngày 22/12/2020 22/12/2020 22/12/2020 Xem
116 Giá cả thị trường ngày 21/12/2020 21/12/2020 21/12/2020 Xem
117 Giá cả thị trường ngày 18/12/2020 18/12/2020 18/12/2020 Xem
118 Giá cả thị trường ngày 17/12/2020 17/12/2020 17/12/2020 Xem
119 Giá cả thị trường ngày 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020 Xem
120 Giá cả thị trường ngày 15/12/2020 15/12/2020 15/12/2020 Xem
121 Giá cả thị trường ngày 14/12/2020 14/12/2020 14/12/2020 Xem
122 Giá cả thị trường ngày 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 Xem
123 Giá cả thị trường ngày 10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 Xem
124 Giá cả thị trường ngày 9/12/2020 09/12/2020 09/12/2020 Xem
125 Giá cả thị trường ngày 7/12/2020 07/12/2020 07/12/2020 Xem
126 Giá cả thị trường ngày 04/12/2020 04/12/2020 04/12/2020 Xem
127 Giá cả thị trường ngày 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2020 Xem
128 Giá cả thị trường ngày 02/12/2020 02/12/2020 02/12/2020 Xem
129 Giá cả thị trường ngày 01/12/2020 01/12/2020 01/12/2020 Xem
130 Giá cả thị trường ngày 27/11/2020 27/11/2020 27/11/2020 Xem
131 Giá cả thị trường ngày 24/11/2020 24/11/2020 24/11/2020 Xem
132 Giá cả thị trường ngày 23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020 Xem
133 Giá cả thị trường ngày 20/11/2020 20/11/2020 20/11/2020 Xem
134 Giá cả thị trường ngày 19/11/2020 19/11/2020 19/11/2020 Xem
135 Giá cả thị trường ngày 18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 Xem
136 Giá cả thị trường ngày 17/11/2020 17/11/2020 17/11/2020 Xem
137 Giá cả thị trường ngày 16/11/2020 16/11/2020 16/11/2020 Xem
138 Giá cả thị trường ngày 13/11/2020 13/11/2020 13/11/2020 Xem
139 Giá cả thị trường ngày 12/11/2020 12/11/2020 12/11/2020 Xem
140 Giá cả thị trường ngày 11/11/2020 11/11/2020 11/11/2020 Xem
141 Giá cả thị trường ngày 10/11/2020 10/11/2020 10/11/2020 Xem
142 Giá cả thị trường ngày 9/11/2020 09/11/2020 09/11/2020 Xem
143 Giá cả thị trường ngày 6/11/2020 06/11/2020 06/11/2020 Xem
144 Giá cả thị trường ngày 5/11/2020 05/11/2020 05/11/2020 Xem
145 Giá cả thị trường ngày 4/11/2020 04/11/2020 04/01/2020 Xem
146 Giá cả thị trường ngày 03/11/2020 03/11/2020 03/11/2020 Xem
147 Giá cả thị trường ngày 2/11/2020 02/11/2020 02/11/2020 Xem
148 Giá cả thị trường ngày 30/10/2020 30/10/2020 30/10/2020 Xem
149 Giá cả thị trường ngày 29/10/2020 29/10/2020 29/10/2020 Xem
150 Giá cả thị trường ngày 28/10/2020 28/10/2020 28/10/2020 Xem
151 Giá cả thị trường ngày 27/10/2020 27/10/2020 27/10/2020 Xem
152 Giá cả thị trường ngày 26/10/2020 26/10/2020 26/10/2020 Xem
153 Giá cả thị trường ngày 23/10/2020 23/10/2020 23/10/2020 Xem
154 Giá cả thị trường ngày 22/10/2020 22/10/2020 22/10/2020 Xem
155 Giá cả thị trường ngày 21/10/2020 21/10/2020 21/10/2020 Xem
156 Giá cả thị trường ngày 20/10/2020 20/10/2020 20/10/2020 Xem
157 Giá cả thị trường ngày 19/10/2020 19/10/2020 19/10/2020 Xem
158 Giá cả thị trường ngày 16/10/2020 16/10/2020 16/10/2020 Xem
159 Giá cả thị trường ngày 15/10/2020 15/10/2020 15/10/2020 Xem
160 Giá cả thị trường ngày 14/10/2020 14/10/2020 14/10/2020 Xem
161 Giá cả thị trường ngày 13/10/2020 13/10/2020 13/10/2020 Xem
162 Giá cả thị trường ngày 12/10/2020 12/10/2020 12/10/2020 Xem
163 Giá cả thị trường ngày 9/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 Xem
164 Giá cả thị trường ngày 8/10/2020 08/10/2020 08/10/2020 Xem
165 Giá cả thị trường ngày 7/10/2020 07/10/2020 07/10/2020 Xem
166 Giá cả thị trường ngày 6/10/2020 06/10/2020 06/10/2020 Xem
167 Giá cả thị trường ngày 5/10/2020 05/10/2020 05/10/2020 Xem
168 Giá cả thị trường ngày 02/10/2020 02/10/2020 02/10/2020 Xem
169 Giá cả thị trường ngày 1/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 Xem
170 Giá cả thị trường ngày 30/9/2020 30/09/2020 30/09/2020 Xem
171 Giá cả thị trường ngày 29/9/2020 29/09/2020 29/09/2020 Xem
172 Giá cả thị trường ngày 28/9/2020 28/09/2020 28/09/2020 Xem
173 Giá cả thị trường ngày 25/9/2020 25/09/2020 25/09/2020 Xem
174 Giá cả thị trường ngày 24/09/2020 24/09/2020 24/09/2020 Xem
175 Giá cả thị trường ngày 23/9/2020 23/09/2020 23/09/2020 Xem
176 Giá cả thị trường ngày 22/9/2020 22/09/2020 22/09/2020 Xem
177 Giá cả thị trường ngày 21/9/2020 21/09/2020 21/09/2020 Xem
178 Giá cả thị trường ngày 16/9/2020 18/09/2020 18/09/2020 Xem
179 Giá cả thị trường ngày 16/9/2020 16/09/2020 16/09/2020 Xem
180 Giá cả thị trường ngày 15/9/2020 15/09/2020 15/09/2020 Xem
181 Giá cả thị trường ngày 14/9/2020 14/09/2020 14/09/2020 Xem
182 Giá cả thị trường ngày 11/9/2020 11/09/2020 11/09/2020 Xem
183 Giá cả thị trường ngày 10/9/2020 10/09/2020 10/09/2020 Xem
184 Giá cả thị trường ngày 9/9/2020 09/09/2020 09/09/2020 Xem
185 Giá cả thị trường ngày 8/9/2020 08/09/2020 08/09/2020 Xem
186 Giá cả thị trường ngày 7/9/2020 07/09/2020 07/09/2020 Xem
187 Giá cả thị trường ngày 4/9/2020 04/09/2020 04/09/2020 Xem
188 Giá cả thị trường ngày 3/9/2020 03/09/2020 03/09/2020 Xem
189 Giá cả thị trường ngày 1/9/2020 01/09/2020 01/09/2020 Xem
190 Giá cả thị trường ngày 31/8/2020 31/08/2020 31/08/2020 Xem
191 Giá cả thị trường ngày 28/8/2020 28/08/2020 28/08/2020 Xem
192 Giá cả thị trường ngày 27/8/2020 27/08/2020 27/08/2020 Xem
193 Giá cả thị trường ngày 26/8/2020 26/08/2020 26/08/2020 Xem
194 Giá cả thị trường ngày 25/8/2020 25/08/2020 25/08/2020 Xem
195 Giá cả thị trường ngày 24/8/2020 24/08/2020 24/08/2020 Xem
196 Giá cả thị trường ngày 20/8/2020 20/08/2020 20/08/2020 Xem
197 Giá cả thị trường ngày 19/8/2020 19/08/2020 19/08/2020 Xem
198 Giá cả thị trường ngày 18/8/2020 18/08/2020 18/08/2020 Xem
199 Giá cả thị trường ngày 17/8/2020 17/08/2020 17/08/2020 Xem
200 Giá cả thị trường ngày 14/8/2020 14/08/2020 14/08/2020 Xem
201 Giá cả thị trường ngày 13/8/2020 13/08/2020 13/08/2020 Xem
202 Giá cả thị trường ngày 12/8/2020 12/08/2020 12/08/2020 Xem
203 Giá cả thị trường ngày 11/8/2020 11/08/2020 11/08/2020 Xem
204 Giá cả thị trường ngày 10/8/2020 10/08/2020 10/08/2020 Xem
205 Giá cả thị trường ngày 7/8/2020 07/08/2020 07/08/2020 Xem
206 Giá cả thị trường ngày 5/8/2020 05/08/2020 05/08/2020 Xem
207 Giá cả thị trường ngày 4/8/2020 04/08/2020 04/08/2020 Xem
208 Giá cả thị trường ngày 3/8/2020 03/08/2020 03/08/2020 Xem
209 Giá cả thị trường ngày 31/7/2020 31/07/2020 31/07/2020 Xem
210 Giá cả thị trường ngày 30/7/2020 30/07/2020 30/07/2020 Xem
211 Giá cả thị trường ngày 29/7/2020 29/07/2020 29/07/2020 Xem
212 Giá cả thị trường ngày 28/7/2020 28/07/2020 28/07/2020 Xem
213 Giá cả thị trường ngày 27/7/2020 27/07/2020 27/07/2020 Xem
214 Giá cả thị trường ngày 24/7/2020 24/07/2020 24/07/2020 Xem
215 Giá cả thị trường ngày 23/7/2020 23/07/2020 23/07/2020 Xem
216 Giá cả thị trường ngày 22/7/2020 22/07/2020 22/07/2020 Xem
217 Giá cả thị trường ngày 21/7/2020 21/07/2020 21/07/2020 Xem
218 Giá cả thị trường ngày 20/7/2020 20/07/2020 20/07/2020 Xem
219 Giá cả thị trường ngày 17/5/2020 17/07/2020 17/07/2020 Xem
220 Giá cả thị trường ngày 16/7/2020 16/07/2020 16/07/2020 Xem
221 Giá cả thị trường ngày 15/7/2020 15/07/2020 15/07/2020 Xem
222 Giá cả thị trường ngày 14/7/2020 14/07/2020 14/07/2020 Xem
223 Giá cả thị trường ngày 13/7/2020 13/07/2020 13/07/2020 Xem
224 Giá cả thị trường ngày 10/7/2020 10/07/2020 10/07/2020 Xem
225 Giá cả thị trường ngày 9/7/2020 09/07/2020 09/07/2020 Xem
226 Giá cả thị trường ngày 8/7/2020 08/07/2020 08/07/2020 Xem
227 Giá cả thị trường ngày 7/7/2020 07/07/2020 07/07/2020 Xem
228 Giá cả thị trường ngày 6/7/2020 06/07/2020 06/07/2020 Xem
229 Giá cả thị trường ngày 3/7/2020 03/07/2020 03/07/2020 Xem
230 Giá cả thị trường ngày 2/7/2020 02/07/2020 02/07/2020 Xem
231 Giá cả thị trường ngày 1/7/2020 01/07/2020 01/07/2020 Xem
232 Giá cả thị trường ngày 30/6/2020 30/06/2020 30/06/2020 Xem
233 Giá cả thị trường ngày 29/6/2020 29/06/2020 29/06/2020 Xem
234 Giá cả thị trường ngày 26/6/2020 26/06/2020 26/06/2020 Xem
235 Giá cả thị trường ngày 25/6/2020 25/06/2020 25/06/2020 Xem
236 Giá cả thị trường 24/6/2020 24/06/2020 24/06/2020 Xem
237 Giá cả thị trường ngày 23/6/2020 23/06/2020 23/06/2020 Xem
238 Giá cả thị trường 22/6/2020 22/06/2020 22/06/2020 Xem
239 Giá cả thị trường 19/6/2020 19/06/2020 19/06/2020 Xem
240 Giá cả thị trường 18/6/2020 18/06/2020 18/06/2020 Xem
241 Giá cả thị trường 17/6/2020 17/06/2020 17/06/2020 Xem
242 Giá cả thị trường 16/6/2020 16/06/2020 16/06/2020 Xem
243 Giá cả thị trường ngày 15/6/2020 15/06/2020 15/06/2020 Xem
244 Giá cả thị trường ngày 12/6/2020 12/06/2020 12/06/2020 Xem
245 Giá cả thị trường ngày 11/6/2020 11/06/2020 11/06/2020 Xem
246 Giá cả thị trường ngày 9/6/2020 09/06/2020 09/06/2020 Xem
247 Giá cả thị trường ngày 8/6/2020 08/06/2020 08/06/2020 Xem
248 Giá cả thị trường ngày 5/6/2020 05/06/2020 05/06/2020 Xem
249 Giá cả thị trường ngày 4/6/2020 04/06/2020 04/06/2020 Xem
250 Giá cả thị trường ngày 2/6/2020 02/06/2020 02/06/2020 Xem
251 Giá cả thị trường ngày 1/6/2020 01/06/2020 01/06/2020 Xem
252 Giá cả thị trường ngày 29/05/2020 29/05/2020 29/05/2020 Xem
253 Giá cả thị trường ngày 27/05/2020 27/05/2020 27/05/2020 Xem
254 Giá cả thị trường ngày 26/05/2020 26/05/2020 26/05/2020 Xem
255 Giá cả thị trường ngày 25/05/2020 25/05/2020 25/05/2020 Xem
256 Giá cả thị trường ngày 22/5/2020 22/05/2020 22/05/2020 Xem
257 Giá cả thị trường ngày 21/05/2020 21/05/2020 21/05/2020 Xem
258 Giá cả thị trường ngày 20/05/2020 20/05/2020 20/05/2020 Xem
259 Giá cả thị trường ngày 19/05/2020 19/05/2020 19/05/2020 Xem
260 Giá cả thị trường ngày 18/05/2020 18/05/2020 18/05/2020 Xem
261 Giá cả thị trường ngày 15/05/2020 15/05/2020 15/05/2020 Xem
262 Giá cả thị trường ngày 14/05/2020 14/05/2020 14/05/2020 Xem
263 Giá cả thị trường ngày 13/05/2020 13/05/2020 13/05/2020 Xem
264 Giá cả thị trường ngày 12/05/2020 12/05/2020 12/05/2020 Xem
265 Giá cả thị trường ngày 11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020 Xem
266 Giá cả thị trường ngày 8/5/2020 08/05/2020 08/05/2020 Xem
267 Giá cả thị trường ngày 7/5/2020 07/05/2020 07/05/2020 Xem
268 Giá cả thị trường ngày 6/5/2020 06/05/2020 06/05/2020 Xem
269 Giá cả thị trường ngày 6/5/2020 06/05/2020 06/05/2020 Xem
270 Giá cả thị trường ngày 6/5/2020 06/05/2020 06/05/2020 Xem
271 Giá cả thị trường ngày 5/5/2020 05/05/2020 05/05/2020 Xem
272 Giá cả thị trường ngày 4/5/2020 04/05/2020 04/05/2020 Xem
273 Giá cả thị trường ngày 3/5/2020 03/05/2020 03/05/2020 Xem
274 Giá cả thị trường ngày 2/5/2020 02/05/2020 02/05/2020 Xem
275 Giá cả thị trường ngày 1/5/2020 01/05/2020 01/05/2020 Xem
276 Giá cả thị trường ngày 30/04/2020 30/04/2020 30/04/2020 Xem
277 Giá cả thị trường ngày 29/04/2020 29/04/2020 29/04/2020 Xem
278 Giá cả thị trường ngày 28/04/2020 28/04/2020 28/04/2020 Xem
279 Giá cả thị trường ngày 27/04/2020 27/04/2020 27/04/2020 Xem
280 Giá cả thị trường ngày 26/04/2020 26/04/2020 26/04/2020 Xem
281 Giá cả thị trường ngày 25/04/2020 25/04/2020 25/04/2020 Xem
282 Giá cả thị trường ngày 24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020 Xem
283 Giá cả thị trường ngày 23/04/2020 23/04/2020 23/04/2020 Xem
284 Giá cả thị trường ngày 22/04/2020 22/04/2020 22/04/2020 Xem
285 Giá cả thị trường ngày 21/04/2020 21/04/2020 21/04/2020 Xem
286 Giá cả thị trường ngày 20/04/2020 20/04/2020 20/04/2020 Xem
287 Giá cả thị trường ngày 19/04/2020 19/04/2020 19/04/2020 Xem
288 Giá cả thị trường ngày 18/04/2020 18/04/2020 18/04/2020 Xem
289 Giá cả thị trường ngày 17/04/2020 17/04/2020 17/04/2020 Xem
290 Giá cả thị trường ngày 16/04/2020 16/04/2020 16/04/2020 Xem
291 Giá cả thị trường ngày 15/04/2020 15/04/2020 15/04/2020 Xem
292 Giá cả thị trường ngày 14/04/2020 14/04/2020 14/04/2020 Xem
293 Giá cả thị trường ngày 13/04/2020 13/04/2020 13/04/2020 Xem
294 Giá cả thị trường ngày 12/04/2020 12/04/2020 12/04/2020 Xem
295 Giá cả thị trường ngày 11/04/2020 11/04/2020 11/04/2020 Xem
296 Giá cả thị trường ngày 10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 Xem
297 Giá cả thị trường ngày 09/04/2020 09/04/2020 09/04/2020 Xem
298 Giá cả thị trường ngày 8/4/2020 08/04/2020 08/04/2020 Xem
299 Giá cả thị trường ngày 07/04/2020 07/04/2020 07/04/2020 Xem
300 Giá cả thị trường ngày 6/4/2020 06/04/2020 06/04/2020 Xem
301 Giá cả thị trường ngày 5/4/2020 05/04/2020 05/04/2020 Xem
302 Giá cả thị trường ngày 4/4/2020 04/04/2020 04/04/2020 Xem
303 Giá cả thị trường ngày 03/04/2020 03/04/2020 03/04/2020 Xem
304 Giá cả thị trường ngày 01/4/2020 01/04/2020 01/04/2020 Xem
305 Giá cả thị trường ngày 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020 Xem
306 Giá cả thị trường ngày 30/03/2020 30/03/2020 30/03/2020 Xem
307 Giá cả thị trường ngày 27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020 Xem
308 Giá cả thị trường ngày 26/03/2020 26/03/2020 26/03/2020 Xem
309 Giá cả thị trường ngày 25/03/2020 25/03/2020 25/03/2020 Xem
310 Giá cả thị trường ngày 24/03/2020 24/03/2020 24/03/2020 Xem
311 Giá cả thị trường ngày 23/03/2020 23/03/2020 23/03/2020 Xem
312 Giá cả thị trường ngày 20/03/2020 20/03/2020 20/03/2020 Xem
313 Giá cả thị trường ngày 19/03/2020 19/03/2020 19/03/2020 Xem
314 Giá cả thị trường ngày 18/03/2020 18/03/2020 18/03/2020 Xem
315 Giá cả thị trường ngày 17/03/2020 17/03/2020 17/03/2020 Xem
316 Giá cả thị trường ngày 16/03/2020 16/03/2020 16/03/2020 Xem
317 Giá cả thị trường ngày 13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020 Xem
318 Giá cả thị trường ngày 12/03/2020 12/03/2020 12/03/2020 Xem
319 Giá cả thị trường ngày 11/03/2020 11/03/2020 11/03/2020 Xem
320 Giá cả thị trường ngày 10/03/2020 10/03/2020 10/03/2020 Xem
321 Giá cả thị trường ngày 09/03/2020 09/03/2020 09/03/2020 Xem
322 Giá cả thị trường ngày 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020 Xem
323 Giá cả thị trường tuần thứ 2 tháng 12/2019 09/12/2019 13/12/2019 Xem