Bản tin thị trường Nam Phi tháng 10 năm 2018

Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi gửi các doanh nghiệp bản tin thị trường tháng 10 năm 2018 để tham khảo.

Chi tiết xem tại đây.
Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi (Kiêm nhiệm Nam-mi-bi-a, Dim-ba-bu-ê, Bốt-xoa-na, Vương quốc Lê-xô-thô, Vương quốc Xoa-di-len, Mô-dăm-bíc) – http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/ban-tin-thi-truong-nam-phi-thang-10-nam-2018-13291-401.html

Trả lời